vom-tam-trang-giam-mo-thua-WS-5008A

Vòm tắm trắng giảm béo WS-5008A

vòm giảm báo WS-5008A với chế độ kích thích nhiệt bằng ánh sáng giúp hỗ trợ thẩm thấu sản phẩm tắm trắng, kích thích vận động tuyến mô mỡ . Linh hoạt vừa tắm trắng vừa giảm béo.

vòm giảm báo WS-5008A với chế độ kích thích nhiệt bằng ánh sáng giúp hỗ trợ thẩm thấu sản phẩm tắm trắng, kích thích vận động tuyến mô mỡ . Linh hoạt vừa tắm trắng vừa giảm béo.

Both comments and trackbacks are currently closed.