ha-chan-may-bang-laser-tu-thiet-bi-qlaser

Hạ Chân mày bị Xăm Lỗi

Bước sóng 1064 nm được hấp thụ tốt bởi melanin và những bước sóng dài hơn gây tổn thương thượng bì ở mức tối thiểu và không bị hấp thụ bởi các hemoglobin.

Bước sóng 1064 nm được hấp thụ tốt bởi melanin và những bước sóng dài hơn gây tổn thương thượng bì ở mức tối thiểu và không bị hấp thụ bởi các hemoglobin.

Both comments and trackbacks are currently closed.