cach-triet_long_hieu-qua

Thời điểm triệt lông hiệu quả

Triệt lông hiệu quả nhất khi lông đang ở giai đoạn tăng trưởng nhanh. Tại một thời điểm
nào đó chỉ có một tỉ lệ phần trăm lông trong giai đoạn tăng trưởng nhanh ( tỉ lệ phần trăm thực tế
thay đổi ở cùng 1 khu vực với kiểu người khác nhau)

Triệt lông hiệu quả nhất khi lông đang ở giai đoạn tăng trưởng nhanh. Tại một thời điểm
nào đó chỉ có một tỉ lệ phần trăm lông trong giai đoạn tăng trưởng nhanh ( tỉ lệ phần trăm thực tế
thay đổi ở cùng 1 khu vực với kiểu người khác nhau)

Trả lời